D-shot contest 入賞作品
- 稲核ダム -
第3回 入選  Hisa 「ダムスタジオ」 (長野県・稲核ダム)